TOT-TIMES OF TECH® ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία

Σας καλωσορίζουμε στους TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων, ο σκοπός της εταιρίας είναι η ενημέρωση καθώς και ο εμπλουτισμός των γνώσεων μέσα από την τεχνολογία, την επιστήμη την οικονομίας και την δημοσιογραφία, οι TOT TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων εδρεύουν στην Ελλάδα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουν ανοιχτή ροή ειδήσεων με τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων και τις μεγαλύτερες και μικρότερες εταιρίες και οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας, της επιστήμης και της οικονομίας. τέλος έχουμε συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που μας μεταφέρουν τον παλμό των ειδήσεων με σκοπό να σας μεταφέρουμε την είδηση έγκυρα και έγκαιρα, Οι TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων είναι μια δημιουργία, ιδέα, εκτέλεση και εφαρμογή του Δρακούλη Σταύρου.

Με εκτίμηση ο δημιουργός και διευθύνων σύμβουλος  ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

Λειτουργία  

Οι TIMES OF TECH διαθέτουν πολλά τμήματα και κατηγορίες με σκοπό την ενημέρωση και την έρευνα,  (GADGETS, SMARTPHONE, TABLET & PC, TOT BOOKS, TOT RADIO, TOT TALKS & EVENTS, TOT TV, ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ).

Οι  TOT RESEARCH είναι το ερευνητικό τμήμα των TIMES OF TECH και έχει σκοπό να πιστοποιεί τις έρευνες και τις πληροφορίες που αναλαμβάνοντε και περισυλλέγονται, καθώς διαθέτει επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα με απώτερο σκοπό την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στην κοινωνία με γνώμονα την τεχνολογία.

Νομοθεσία

Η συμμετοχή σας στους TOT – TIMES OF TECH σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης κατά το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο βάση του συντάγματος και της ελληνικής δημοκρατίας.

Γενικοί κανόνες

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει το timesoftech.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου timesoftech.gr Επίσης, Τα απαραίτητα δεδομένα των χριστών δεν αποθηκεύονται μόνιμα και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους από τους TOT – TIMES OF TECH. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών του timesoftech.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του timesoftech.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το timesoftech.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του timesoftech.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Νομική ευθύνη

Oι TOT – TIMES OF TECH δεν έχουν νομική ευθύνη στις εταιρίες και τα προϊόντα που αναφέρονται καθώς δεν υπάρχει σκοπός αντιγραφής προϊόντων ή παραπλάνησης.

Σύνδεσμοι 

Το timesoftech.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το timesoftech.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Το περιεχόμενο του timesoftech.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή και  διασκευή του περιεχομένου χωρίς την έγκριση των TOT – TIMES OF TECH ή την χρίση αναφοράς ή συνδέσμου (TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων)

 

Ασφάλεια

Οι TOT – TIMES OF TECH δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι υπό το καθεστώς ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς προστατεύονται από τεχνολογία αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού και υποκλοπών.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε  μέσω των TOT – TIMES OF TECH, επικοινωνήστε με το τμήμα marketing μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε Άδειας χρίσης περιεχομένου ή ονόματος, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης και πνευματικών δικαιωμάτων μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να καταθέσετε κάποια Επίσημη πρόσκληση, αίτηση συνεργασίας ή αναφορά σε εταιρικό επίπεδο, επικοινωνήστε με το τμήμα διοίκησης μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας ή να αποστείλετε βιογραφικό επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μέσω του timesoftechpartners@gmail.com

Για την παραχώρηση προϊόντων για δοκιμή ή παρουσίαση ή επίδειξη υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το τμήμα προϊόντων μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα του ονόματος των εμπορικών σημάτων TOT – TIMES OF TECH της υλοποίησεις και των υπηρεσιών ανήκουν στους TOT – TIMES OF TECH® το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων® και στον Δρακούλη Σταύρο® 2015 – 2019©.

 

Διακρίσεις – Awards

 

Πιστοποιητικά – Certificates

Συνεργάτες – Partners

 

 

TOT-TIMES OF TECH® INFORMATION (ENG)

 

Company

Welcome to TOT – TIMES OF TECH, the technology news agency, the purpose of the company is to update and enrich knowledge through technology, science, economics and journalism, TOT TIMES OF TECH, the technology news agency based in Greece in the city of Thessaloniki and have an open stream of news with the largest news agencies and the largest and smaller companies and organizations in the field of technology, science and the economy. Finally, we have collaborators all over the world who bring us the pulse of news to bring you the news in a timely and timely manner. TOT – TIMES OF TECH is the technology news agency that is a creation, idea, execution and implementation of Drakoulis Stavros.

Sincerely, creator and CEO DRAKOULIS STAVROS.

Οperation

TIMES OF TECH has many sections and categories for information and research, (GADGETS, SMARTPHONE, TABLET & PC, TOT BOOKS, TOT RADIO, TOT TALKS & EVENTS, TOT TV, SCIENCE & TECHNOLOGY, SURVEYS, COMPANIES & ECONOMICS, IDEAS & VIEWS, HISTORY, SOFTWARE & APPLICATIONS, PRESENTATIONS & TESTING, INTERVIEWS).

TOT RESEARCH is the research department of TIMES OF TECH and aims to certify the research and information you are taking and collecting as it has a scientific and research character with the ultimate purpose of analyzing and solving problems in the technology-driven society.

Legislation

Your participation in TOT – TIMES OF TECH means full acceptance of the Terms of Use in accordance with European and Greek law based on the Constitution and Greek Democracy.

General rules

This Privacy Policy covers all personal data of visitors / users / members who collects timesoftech.gr during the visit and use of the services and pages of the website timesoftech.gr Also, the necessary data of the Christians are not stored permanently and are not shared with third parties by TOT – TIMES OF TECH. This Agreement does not cover in any way the relationship between the visitors / users / members of timesoftech.gr and any services not subject to control and / or ownership of timesoftech.gr.

Given the nature and volume of the Internet, under any circumstances, including negligence, timesoftech.gr is not responsible for any form of damage the visitor / user of the pages, services, choices and contents of timesoftech.gr suffers with on his own initiative and with the knowledge of the terms hereof.

Legal responsibility

TOT – TIMES OF TECH has no legal responsibility for the companies and products listed as there is no purpose of copying products or misleading.

Links

Timesoftech.gr includes links to other sites that are not controlled by itself but by third parties (natural or legal persons) under no circumstances is timesoftech.gr responsible for the Terms of Use of the Personal Information of the visitors / users these operators follow.

Content License

The content of timesoftech.gr may be used under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported license. Any reproduction, distribution and adaptation of the content without the approval of TOT – TIMES OF TECH or the use of a reference or link (TOT – TIMES OF TECH, the technology news agency)

 

Safety

TOT-TIMES OF TECH makes a responsible statement that they are under the security and data protection and online rights of users, as they are protected by malware and spyware technology.

Contact

If you wish to advertise through TOT – TIMES OF TECH, contact the marketing department via timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to obtain a Content or a Name License, please contact the Managements and Copyright Department at timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to file an Official Call, a Collaboration Request, or a Company-Level Reference, contact the Management Department via timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to work with us or send us a resume please contact the human resources department at timesoftechpartners@gmail.com

To provide products for testing or presenting or demonstrating services, contact the product department via timesoftechcomm@gmail.com

 

Copyright

All rights in the TOT – TIMES OF TECH trademarks of the implementations and services belong to the TOT – TIMES OF TECH ® technology news agency ® and DRAKOULIS STAVROS® 2015 – 2019 ©.

 

STAVROS DRAKOULIS® Youtube TED Twitter Instagram Pinterest